Česko-slovenský klub chovatelů koček
Člen WCF

CHOVATELSKÉ A REGISTRAČNÍ PRAVIDLA
BOHEMIA CAT CLUBU (BCC)

Tyto pravidla jsou vytvořeny na základě Pravidel registrace a chovu pro všechny členy WCF, legislativy České republiky a národních podmínek.
Všeobecně dobré podmínky k chovu a zdraví koček jsou pro všechny členy BCC, chovatele a majitele koček na prvním místě.


1. Všeobecné podmínky chovu

Každý majitel kočky je povinen zabezpečit adekvátní krmení, péči a veterinární péči o kočky. Kočkám vykazujícím jakékoli známky nemoci musí být okamžitě poskytnuta veterinární péče. Dospělé kočky, kocouři a koťata musí být pravidelně očkováni proti infekčním onemocněním (rinotrachitída, panleukopenie, calici).
Každý majitel kočky je povinný zabezpečit adekvátní krmení, příbytek a všeobecnou péči o kočky. Musí být splněny alespoň základní standardy dle zákona o ochraně zvířat. Stanice a příbytky koček musí mít odpovídající velikost a poskytovat ochranu proti horku, zimě a průvanu. Kočky musí mít k dispozici nádoby s vodou a jídlem, záchod, pelechy, které jsou udržovány v čistotě. K dispozici by měly mít dostatek přirozeného světla a příbytky by měly být udržovány v dobrém stavu a čistotě. Pokud je to možné, měly by mít kočky přístup do zabezpečené zahrady nebo na balkon. Musí jim být zajištěn pravidelný kontakt s lidmi a možnost socializace, stejně jako podmínky pro přirozené chování, jako je hra, škrabání a možnost úkrytu. K plemenitbě je možné použít jen zdravá chovná zvířata. Každá kočka má být denně kontrolována ohledně zdravotního stavu.
!! Kočky s vrozenými abnormalitami nesmějí být prodávány pro další chov!!. Nový majitel má být instruován ohledně abnormality a tyto kočky by měli být vykastrovány ideálně ještě před prodejem, nebo registrované jako „nevhodné do chovu“.
Při výběru chovných partnerů bude chovatel dbát, aby byla zachována pravidla genetiky a čistota rasy i u dalších generací koček. Chovatel bude pro krytí využívat pouze zdravé jedince, bez genetických vad skrytých i viditelných.
Blízká plemenitba (otec x dcera, matka x syn a přímí sourozenci) se nedoporučují a nemělo by k ním docházet. Je povoleno, pokud chovatel sleduje určitý vážný chovatelský záměr, který předem doloží písemnou žádostí. O povolení krytí rozhoduje Předsednictvo BCC. (Není povoleno, jen na základě výjimky z ChaR pravidel, s chovatelským plánem).
Mezi plemenné křížení není dovoleno. Může být povoleno na základě písemné žádosti pouze tehdy, jde-li o cílené křížení za účelem zušlechtění plemene či vytvoření jiného. Chovatel předkládá chovatelský cíl a chovatelský plán, který schvaluje a jeho plnění kontroluje Předsednictvo BCC.
Každý chovatel se zavazuje testovat své kočky na genetické choroby vyskytující se u jim chovaného plemene (HCM, PKD apod.) a pozitivně testované kočky nebudou nadále využívány v chovu a budou neprodleně kastrovány (pokud to bude možné s ohledem na jejich zdravotní stav).
Každá chovná kočka musí být označena čipem. Číslo čipu bude uváděno na veterinárním atestu, krycím listu a bude zaneseno do rodokmenu.

1.1 Chovné kočky

Reprodukce koček je přípustná ode dne ukončeného 1. roku věku do dne ukončeného 9. roku věku. Chovnost kočky uděluje na základě veterinárního atestu plemenná kniha. Žádost se zasílá po dosažení 1. roku věku, před prvním krytím.
Ve výjimečných případech (ze zdravotních důvodů) je možné:
- krytí ode dne ukončeného 9. měsíce věku, a to pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním o celkovém zdravotním stavu a tělesné vyspělosti konkrétního zvířete. Jenom na základě potvrzení veterinárního lékaře.
- u koček, které ukončily 9. rok věku, je zabřeznutí možné pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik.
Maximální počet vrhů chovné kočky je 3 za období 24 měsíců.
Kočka smí kojit pouze takový počet koťat, který odpovídá její zdravotní kondici, podle posouzení veterinárním lékařem, ostatním životaschopným koťatům musí chovatel zajistit náhradní výživu.
Chovatel by měl poskytnout důkaz vlastnictví koček dříve, než může být potomstvo kočky registrováno.

1.2 Chovní kocouři

Reprodukce u kocourů je přípustná ode dne ukončeného 6. měsíce věku až neomezeně. Chovnost kocoura uděluje na základě veterinárního atestu plemenná kniha. Žádost se zasílá po dosažení 6. měsíce věku, před prvním krytím.
Každý chovný kocour musí mít obě varlata sestoupené v šourku.
Chovatel by měl poskytnout důkaz vlastnictví kocoura nebo krycí list podepsaný majitelem chovného kocoura.

1.3 Koťata

Koťata nesmějí být oddělena od matky a svých sourozenců dříve, než ve věku 12. týdnů. Koťata musejí být zdravá, odstavená, odčervená a očkovaná předtím, než jsou umístěna do nových domovů.
Všechna koťata musí být před odchodem do nových domovů čipována (platné od 1.9.2023). Chovatel je povinen čísla čipů hlásit na plemennou knihu nejpozdeji při odchodu kotěte.
Každé kotě narozeno u člena BCC musí mít jméno chovatelské stanice a rodokmen schválený BCC. Není dovoleno umísťovat koťata bez rodokmenu. Umístění kotěte musí být zdokumentováno smlouvou. V této smlouvě chovatel majitele informuje o potřebách kočky. Chovatel je novému majiteli k dispozici radou, pomocí a jako dohled, pokud je potřeba.
O rodokmeny chovatel žádá plemennou knihu do věku 10. týdnů věku koťat. Chovatel může zažádat o předtisk v rodokmenu, že kotě je určeno pouze na mazlíka. Jméno kotěte může mít maximálně 25 znaků včetně názvu chovatelské stanice. Do rodokmenu koťat se můžou zapsat genetické testy rodičů ( př.: PKD, krevní skupina, PKdef, GSD atd.)

1.4 Prodejní smlouva

Smlouva musí obsahovat všechny informace o chovateli, o novém majiteli a kompletní informace o kočce. Měla by obsahovat zdravotní osvědčení a informace o specifických potřebách této konkrétní kočky a daného plemene. Chovatel by měl být novému majiteli ve všech směrech oporou.

2. Plemenné knihy

Plemenná kniha, nebo také základní a experimentální plemenný registr. Plemenná kniha se také nazývá LO (Livre d´Origine), základní a experimentální plemenný registr RIEX (Registre Initial et Experimental). Registrační čísla koček by měla mít identifikační kód, který ukazuje, ve které z plemenných knih jsou vedeny.
Kočky z plnohodnotné plemenné knihy (LO) jsou rasy a zbarvení oficiálně uvedené ve standardech znaků WCF a mají alespoň 3 generace předků stejného anebo příbuzného plemene. Experimentální plemenný registr je používán pro ostatní kočky (např. mezidruhové křížení, nová a neuznaná plemena).
Více informací ohledně registrace nováčka a mimodruhovém křížení (registr RIEX) naleznete ve standardech znaků a výstavních pravidlech. Registr by měl obsahovat minimálně registrační číslo a jméno kočky, chovatelské stanice, chovatele, plemeno, varietu a barvu kočky a další informace (délka srsti, tvar uší, ocas apod.), datum narození, pohlaví a jméno registrovaného majitele. Doporučuje se, aby byl součástí registračního čísla i identifikační kód BCC a použití rozšířeného EMS kódu, který je k dispozici v kanceláři WCF.

3. Chovatelské stanice

Chovatel musí být členem BCC. Chovatelská stanice musí mít jméno registrované u WCF. Všechny informace, jako je jméno chovatele, adresa, chovy atd., musí být platné a aktualizované okamžitě, když dojde ke změně. Registrující se chovatel musí být oprávněným majitelem zvířete a musí být schopen to prokázat. Chovatel se musí řídit chovatelskými pravidly WCF a členského klubu BCC a také místními zákony týkající se ochrany zvířat. Další podrobnosti o chovatelských stanicích jsou v dokumentu Registrace názvů chovatelských stanic.

4. Převod registrovaných koček

Kočky mohou být převedeny z libovolné organizace nebo klubu, pouze po předložení původní dokumentace. Musí být ponecháno původní registrační číslo převáděné kočky. V případě, že je přiděleno nové číslo, musí být v rodokmenu zachováno i původní registrační číslo. Také musí být zachováno i původní jméno kočky, ale může k němu být přidáno jméno nové chovatelské stanice. V okamžiku převodu musí být původní registrační doklad označen jako neplatný nebo zrušený.

5. Nová plemena, variety a barvy

BCC může přijmout libovolné plemeno uznané členem WCC k registraci a na výstavy. Tato plemena mohou získat všechny tituly WCF. BCC může zamítnout kterékoli plemeno neuznané WCF. Všechny plemena, variety a barvy uznávané organizací WCC mohou být přijaty k registraci v experimentální plemenné knize (RIEX). Než je kočka registrována do úplného seznamu (LO), mělo by se postupovat podle zvláštní sbírky pravidel pro plné uznání nových plemen a barevných variací.

6. Pokuty a porušení chovatelského řádu

V případě, že člen klubu BCC poruší Chovatelský řád, mu vedení klubu uloží podmínku a pokutu, která je v rozmezí od 2.500 Kč do 15.000 Kč, v závislosti na závažnosti pochybení. V případě opakovaného porušení Chovatelského řádu, může být člen okamžitě vyloučen z klubu bez možnosti odvolání. V případě pozdního zaslaní chovnosti, je dána pokuta ve výši 500 Kč. Veškeré informace ohledně podmínky a pokut, budou zaslány danému členovi mailem a do doby kdy nebudou uhrazeny, nebude plemenná kniha vykonávat žádné úkony pro tohoto člena. V případě vyloučení z klubu BCC, Vám bude toto rozhodnutí zasláno poštou.