Česko-slovenský klub chovatelů koček
Člen WCF

Bohemia Cat Club, BBC

BCC byl založen v roce 1992 a téhož roku byl přijat za právoplatného člena mezinárodní organizace chovatelů koček – World Cat Federation – WCF. Klub sdružující chovatele koček sídlí na adrese Flájská 1872/3 v Praze a je právním subjektem s působností v České republice.

Členskou základnu tvoří nejen chovatelé z České republiky, ale i z dalších zemí, především pak ze Slovenska a Německa.

Hlavním cílem klubu je vytvořit podmínky pro rozvoj odborné chovatelské činnosti, prohlubovat znalosti a schopnosti členů, zastupovat a hájit jejich zájmy. Dále si klub klade za úkol umožnit členům zúčastňovat se všech mezinárodních výstav po celém světě a uznávat získané tituly u koček z těchto výstav, včetně již udělených titulů jiných spolků, evidovat plemena a počty chovaných ušlechtilých koček,poskytovat informace a poradenství svým členům, spolupracovat s vědeckými, výzkumnými a veterinárními organizacemi, organizacemi chovatelů koček a ochránců přírody.

Činnost spolku není podnikáním ani výdělečnou činností. Je financována především z členských příspěvků, darů a prostředků získaných na základě sponzorských smluv

Spolek provozuje a vykonáváhlavnětyto činnosti:

- vedení plemenné knihy
- vystavovánírodokmenů, dokladů o chovnosti a transferech
- uznávánítitulů na základě hodnocení z výstav
- zajišťování spolupráce s organizacemi na poli chovatelství
- organizování národních a mezinárodních výstav koček.

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Statutárním orgánem spolku je Předsednictvo BCC, které zabezpečuje chod BCC v období mezi členskými schůzemi. Předsednictvo BCC je voleno na období 4 let a v jeho čele je předseda/předsedkyně.

Klub se řídí pravidly mezinárodní organizace WCF, platnou legislativou, stanovy klubu, chovatelským řádem a etickým kodexem.

Rádi mezi sebe přijmeme chovatele s morálním kodexem, kteří se budou sami ve vlastním zájmu, ale i s naší pomocí, snažit o zvýšení úrovně chovatelských záměrů své chovatelské stanice šlechtěním plemen koček s ohledem na jejich zdraví, sociální vývoj a zlepšení standardu.
"Není domova bez kočky"