Česko-slovenský klub chovatelů koček
Člen WCF

Bohemia Cat Club, BBC

BCC z.s. je zaregistrován jako sdružení chovatelů, ochránců a přátel koček se sídlem a adrese Flájská 1872/3, 100 00 Praha 10. Je právním subjektem s působností v České Republice. Klub byl založen na demokratických principech s moderními prvky, směr a cíl vyjadřují zásady uvedené ve směrnicích pro chovatele platných od r.1992.

Klub si neklade za cíl mít velkou členskou základnu, ale dává si za cíl být společenstvím chovatelů s morálním kodexem, kteří se budou sami ve vlastním zájmu snažit o zvýšení úrovně chovatelských záměrů své chovatelské stanice a tím i úrovně členské základny.

Pro chovatele vede klub plnou agendu služeb. Vede Plemenné knihy koček a vystavuje plné i experimentální rodokmeny.

Klub provádí registrace koček z jiných chovatelských organizací, vystavuje certifikáty o udělení chovnosti, transfery, povoluje zřizování nových chovatelských stanic, zajišťuje jejich mezinárodní registraci prostřednictvím WCF.

Na základě získaných ocenění z výstav WCF, TICA a FIFe uděluje příslušné tituly kočkám. Neuznává hodnocení z výstav spolků chovatelů koček, o kterých není známo, podle jakých standardů jsou kočky na výstavách posuzovány a jakým výstavním řádem se řídí.

Kočky členů BCC z.s. mohou být na základě domluvy s chovatelem kryty kocoury organizací WCF, TICA a FIFe , chovatelů koček, pokud kocour byl vystaven a obdržel hodnocení nejméně V1. Kocouři s rodokmenem BCC z.s. mohou krýt kočky FIFe-ČSCHK za předpokladu, že kocour byl s výborným výsledkem ohodnocen na výstavě FIFe – krytí povoluje příslušný poradce chovu, pokud kocour nemá žádnou výstavu FIFe, podle uvážení povoluje krytí hlavní poradce chovu. Žádost musí být doložena všemi posudky z výstav mimo rámec FIFe a kopií rodokmenu kocoura (informace dle sdělení paní Dr. Říhové ze dne 10. 4. 1998).

BCC řídí představenstvo s dvouletým volebním mandátem.

Členové klubu BOHEMIA CAT z.s. přejí všem chovatelům koček hodně chovatelských úspěchů, hodně radosti z jejich čtyřnohých rodinných příslušníků a jejich kočičkám hodně spokojenosti s jejich chovateli. Věříme, že všichni přijmete nejen námi podané informace, ale především naše přání a věříme, že se ztotožníte s naším klubovým pozdravem.
STANOVY BOHEMIA CAT CLUB, z.s.

I. Název, symbol, zkratka, webové stránky a charakter spolku

  1. Název spolku je BOHEMIA CAT CLUB, z.s. (dále jen „ spolek “)
  2. Spolek při své činnosti používá zkratku BCC.
  3. Symbolem spolku je znak BCC, který je uveden v příloze č. I těchto stanov.
  4. Webovou stránkou spolku je http://www.bohemiacat.cz (dále jen „ webová stránka“)
  5. Spolek je dobrovolným neziskovým sdružením občanů, které spojuje zájem o chov ušlechtilých koček.

  II. Sídlo

  Sídlem spolku je Flájská 1872/3, 100 00 Praha 10.

  III. Cíle spolku

  1. Vytvářet podmínky pro rozvoj odborné chovatelské činnosti, zvyšovat odborné znalosti a schopnosti členů, zastupovat a hájit jejich zájmy;
  2. Umožnit členům zúčastňovat se všech mezinárodních výstav ve světe a uznávat získané tituly u koček z těchto výstav včetně již udělených titulů jiných spolků.
  3. Evidovat plemena a počty chovaných ušlechtilých koček.
  4. Poskytovat informace a poradenství svým členům.
  5. Spolupracovat s vědeckými, výzkumnými a veterinárními organizacemi, organizacemi chovatelů koček a ochránců přírody.
  6. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

  IV. Činnost spolku

  1. Spolek vykonává činnosti za účelem naplnění svých zájmů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. III. těchto stanov.
  Žádná z činností není podnikáním ani výdělečnou činností.
  2. Činnost spolku je financována především z členských příspěvků, darů a prostředků získaných na základě sponzorských smluv.
  3. Spolek provozuje a vykonává tyto činnosti:
  • Vedení plemenné knihy;
  • Vystavování rodokmenů, dokladů o chovnosti;
  • Uznávání titulů na základě hodnocení z výstav;
  • Zajišťování spolupráce s organizacemi na poli chovatelství;
  • Poskytování pomoci obecně prospěšným činnostem v oblasti ochrany života a zdraví koček
  ... čtěte více zde >>ETICKÝ KODEX

BCC z.s si neklade za cíl mít velkou členskou základnu, jejím cílem je být společenstvím chovatelů s morálním kodexem, kteří se budou sami snažit o zvýšení úrovně chovatelských záměrů své chovatelské stanice a tím i úrovně členské základny klubu. Chovatelé BCCz.s. jsou obeznámeni a ve svém chovu dodržují platnou legislativu, a to zejména zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, veterinární zákon a vyhlášku č. 21/2013 Sb., o stanovení podmínek při chovu psů a koček, v platném znění ( relevantní části legislativy jsou uvedeny na webových stránkách BCC z.s.)... čtěte více zde >>


"Není domova bez kočky"